Regulamin 13. PKO Poznań Półmaratonu – edycja wirtualna

Pobierz: Regulamin (skan PDF)

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja aktywności fizycznej wykonywanej indywidualnie w czasie epidemii.
 3. Umożliwienie współzawodnictwa sportowego uczestnikom organizowanego wydarzenia.
 4. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

II. Organizator

Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00
e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl
https://halfmarathon.poznan.pl
Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

III. Biuro Zawodów

Biuro biegu mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tj:
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań w pokojach: 201,202, 203, 204.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00, tel. +48 61 835 79 17
e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w dniach 11 – 17 października 2021r. w godz. od 00.01 w dniu 11.10.2021r. do godz. 23.59 w dniu 17.10.2021r.
 2. Bieg ma charakter indywidualny oraz wirtualny, co oznacza, że zawodnicy nie spotykają się razem na miejscu startu biegu, ale każdy z uczestników biegu pokonuje dystans indywidualnie w wyznaczonym przez siebie terenie. Zawodnik sam ustala, gdzie będzie start i meta jego biegu i czyni to na własną odpowiedzialność.
 3. Dystans: Półmaraton (21,097 km).
 4. Zawodnik dystans może pokonać na dowolnym terenie, przy zachowaniu dystansu społecznego, zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, o ile trasa ich biegu przebiega drogami.
 6. Termin biegu może ulec zmianie, jak również bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej.

V. Trasa, pomiar czasu (GPS), wyniki

  1. Każdy dystans pokonuje biegiem lub marszobiegiem, a w przypadku wózkarzy, dystans należy pokonać na wózku.
  2. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu, czas trwania biegu oraz jego zakończenie.
  3. Każdy uczestnik, by zostać sklasyfikowanym, rejestruje swój bieg pobierając aplikację mobilną 13. PKO Poznań Półmaraton – edycja wirtualna lub poprzez inne urządzenie rejestrujące (Strava itp.). Istotne jest, aby zawodnik miał możliwość przesłania zdjęcia ekranu z zarejestrowanym biegiem/zrzutu ekranu prezentującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
  4. Zrzut zdjęcia ekranu musi zawierać informacje takie jak: pokonany dystans, czas i data.
  5. Zrzut zdjęcia ekranu należy przesyłać do dnia 24 października 2021r. do godz. 23.59
   za pośrednictwem aplikacji 13. PKO Poznań Półmaraton – edycja wirtualna.
  6. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się się na podstawie czasów netto wszystkich uczestników biegu.

VI. Limit czasu

Uczestników biegu nie obowiązuje limit czasu, prócz faktu, że bieg musi odbyć się w dniach 11 – 17 października 2021r. (od 00.01 w dniu 11.10.2021r. do godz. 23.59 w dniu 17.10.2021 r.)

VII. Uczestnictwo

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 17 października 2021r. ukończą 18 lat.
 2. Zgłoszenia indywidualnego uczestnictwa przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej halfmarathon.poznan.pl.
 3. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie biegu, jednak nie jest to konieczne.
 4. W biegu udział biorą jedynie biegacze i osoby na wózkach. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na rolkach, wrotkach, deskorolkach, osób z kijami (trekingowymi i Nordic Walking), rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Zaleca się by zawodnicy na wózkach posiadali na głowie kask.
 5. Zapisując się na bieg zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Organizator nie zapewnia podczas biegu: opieki medycznej, punktów żywieniowych oraz punktów do wody pitnej.

VIII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet, mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-20, 21 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51 – 60, 61 – 70, 71 i więcej lat. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników na wózkach.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.
 5. Generalna – zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim (wózki aktywne, bez przystawek typu freewheel, eway, itp.), z napędem bezpośrednim (wózki sportowe – rim-push), z napędem pośrednim (handbike, łańcuchowe).
 6. Drużynowa.
 7. Wojewódzka.

IX. Zgłoszenia i opłaty

 1. Zgłoszenia na bieg przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej halfmarathon.poznan.pl.
 2. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 17 października 2021 r. o godz. 12.00.
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 4. Organizator ustala następujące opłaty startowe i formy odbioru pakietów startowych:
  • Z odbiorem osobistym w Biurze Zawodów:
   Pakiet startowy – 65 PLN (rejestracja w aplikacji, medal odlewany, koszulka techniczna z brandem biegu, worek typu żeglarskiego z brandem biegu, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku).
  • Odbiór pakietu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej (na terenie Polski):
   Pakiet startowy – 77 PLN (rejestracja w aplikacji, medal odlewany, koszulka techniczna z brandem biegu, worek typu żeglarskiego z brandem biegu, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku).
  • Odbiór pakietu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej (na terenie Europy, poza Polską):
   Pakiety startowy – 85 PLN (rejestracja w aplikacji, medal odlewany, koszulka techniczna z brandem biegu, worek typu żeglarskiego z brandem biegu, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku)
  • Odbiór pakietu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej (poza terenem Europy):
   Pakiety startowy – 65 PLN + indywidualnie podana kwota przesyłki, zależna od wskazanego adresu (rejestracja w aplikacji, medal odlewany, koszulka techniczna z brandem biegu, worek typu żeglarskiego z brandem biegu, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku).
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 6. Bezpłatny udział w biegu mogą wziąć wszystkie osoby, które przebiegły 12 edycji Poznań Półmaratonu.
 7. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 8. Pakiety startowe będzie można odbierać w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu w dniach 19 i 20 listopada 2021r. w godzinach 9 – 19.
 9. Zawodnicy, którzy wybiorą pakiety startowe wymagające wysyłki kurierskiej zobowiązani są do wypełniania w formularzu danych do przesyłki.
 10. Koszulki, torby oraz medale zostaną wysłane przesyłka kurierską w ciągu miesiąca od dnia zakończenia biegu.
 11. W przypadku, gdy zawodnik nie odbierze zaadresowanej paczki i wróci ona do Organizatora, zawodnik w celu ponownej wysyłki zobowiązany jest do pokrycia kosztu kolejnej wysyłki.

X. Wyniki

 1. Nieoficjalne wyniki biegu będą zamieszczone na stronie halfmarathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne biegu będą zamieszczane na stronie halfmarathon.poznan.pl po uzyskaniu zdjęć/zrzutów ekranu przez zawodników do dnia 25 października 2021 r.
 3. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, kraj, płeć) biegu zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej: http://halfmarathon.poznan.pl/ o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje indywidualnie i na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w nim na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji oraz nagród.

Poznań, lipiec 2021 r., Dyrektor POSiR


Regulamin 13. PKO Poznań Półmaratonu – edycja tradycyjna

Pobierz: Regulamin (skan PDF)

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie halfmarathon.poznan.pl.

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

II. Organizator

Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00
e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl
https://halfmarathon.poznan.pl
Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tj:
  ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań w pokojach: 201, 203, 204.
  Biuro Zawodów czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
  tel. +48 61 835 79 17
  e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl
 2. W dniach 15 – 16 października 2021 roku Biuro Zawodów przeniesie swoją siedzibę na: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Hala nr 3

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 17 października 2021 roku w Poznaniu.
 2. Start: godzina 10.00 ul. Grunwaldzka (przy Międzynarodowych Targach Poznańskich
  sp. z o.o.).
 3. Meta: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (plac Marka).

V. Strefy startowe

  1. Zawodnicy ustawią się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach startowych w kolejności:
   • zawodnicy elity biegu,
   • pozostali zawodnicy – w strefach zgodnie z informacją na numerze startowym.
  2. Strefy startowe przypisane są do uczestników na podstawie zadeklarowanego w zgłoszeniu przez nich czasu ukończenia Półmaratonu.
  3. Każdej strefie startowej przypisany jest odpowiedni kolor paska widoczny na numerze startowym zawodnika:
   • strefa AA – pasek żółty – elita biegu
   • strefa A – pasek czerwony – zawodnicy z czasem poniżej 1:30
   • strefa B – pasek zielony – czas 1:30 – 1:39
   • strefa C – pasek niebieski – czas 1:40 – 1:49
   • strefa D – pasek fioletowy – czas 1:50 – 1:59
   • strefa E – pasek brązowy – czas 2:00 – 2:14
   • strefa F – pasek pomarańczowy – czas 2:15 – 3:00
  4. Wybraną strefę startową uczestnik może zmienić do dnia 5 października 2021 roku na swoim indywidualnym profilu internetowym na stronie Półmaratonu.

VI. Trasa

 1. Długość trasy: 21,097 km.
 2. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 3. Trasa posiada atest AIMS, IAAF, PZLA.
 4. Każdy kilometr trasy oznaczony będzie znakami pionowymi i poziomymi.
 5. Trasa Półmaratonu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 13:30.

VII. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym określonym w punkcie VII.1. zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu lub dojechać do mety mikrobusem z napisem “Koniec Półmaratonu”.
 3. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego w niniejszym regulaminie limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks Cywilny.

VIII. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie oficjalnych czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie pojawi się co najmniej 8 mężczyzn lub 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu brutto zostaje odpowiednio zwiększona, aby ich obejmować.
 2. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzyma informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.
 3. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta każdego uczestnika. Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje chip i podlega on zwrotowi na mecie zawodów.
 4. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 5. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie to start, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, meta. Brak odczytu z chipa na którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.
 6. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisywać będzie numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

IX. Punkty odżywiania, sanitarne i medyczne

 1. Punkty odżywiania będą się znajdowały na trasie biegu co około 5 km, począwszy od 5-tego kilometra trasy.
 2. Na wszystkich punktach odżywiania znajdą się: woda, czekolada, cukier, dodatkowo punkty odżywiania na 10, 15 i 20 kilometrze wyposażone będą w napój izotoniczny.
 3. Nie zaleca się biegaczom picia oraz jedzenia na trasie biegu, poza punktami wyznaczonymi przez Organizatora.
 4. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników, z wyłączeniem zawodników zgłoszonych, jako elita biegu.
 5. Po ukończeniu biegu, za linią mety zawodnicy otrzymają
  • w strefie mety – owoce, cukier, czekoladę i napoje,
  • poza strefą mety (hala nr 3) – ciepły posiłek.
 6. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się punkty medyczne oraz kabiny WC (toalety).
 7. Organizator zapewni opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.

X. Uczestnictwo

 1. W 13. PKO Poznań Półmaratonie prawo startu mają:
  • osoby, które najpóźniej w dniu 17 października 2021r. ukończą 18 lat,
  • osoby zaszczepione pełną dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, które dobrowolnie okażą organizatorowi oficjalny unijny certyfikat szczepienia. Brak okazania certyfikatu będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w 13. PKO Poznań Półmaratonie. Wyjątek stanową osoby:
   • które posiadają aktualny unijny certyfikat ozdrowienia ważny na dzień udziału w 13. PKO Poznań Półmaratonie tj. 17 października 2021r.,
   • osoby z przeciwwskazaniami medycznymi do szczepień przeciw COVID-19.
 2. W 13. PKO Poznań Półmaratonie udział biorą jedynie biegacze. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).
 3. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym oraz chipem przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym i/lub chipem, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
 5. Numer startowy musi być przymocowany z przodu na piersiach do koszulki/topu za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego paska na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przypięty chip. Chip musi być przytwierdzony do dowolnej stopy zawodnika (sznurowadło buta). Umieszczanie chipa w innym miejscu grozi dyskwalifikacją.
 7. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA („Przepisy Zawodów
  w Lekkoatletyce” wydanie polskie na podstawie WA),WA, wytyczne AIMS oraz niniejszy Regulamin.
 8. Zapisując się na Półmaraton zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 9. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. przy ul. Głogowskiej 14 wyłącznie w dniach:
  • 15.10.2021r. (piątek) w godzinach 10:00 – 20:00,
  • 16.10.2021r. (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie:
  • okazania dokumentu tożsamości lub karty startowej, którą zawodnik może pobrać ze swojego indywidualnego profilu biegacza,
  • dobrowolnego okazania oficjalnego unijnego certyfikatu szczepienia lub ozdrowienia,
  • w przypadku przeciwwskazania do szczepienia przeciwko COVID-19 dobrowolnego okazania stosownego orzeczenia lekarskiego.
 3. Karta startowa dostępna będzie od dnia 7 października 2021 roku od godz. 11.00 na indywidualnym profilu zawodnika (dostęp www.halfmarathon.poznan.pl – zakładka „Zaloguj”).
 4. Jeżeli zawodnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać kartę startową (ksero/skan) lub dowód (ksero/skan), oficjalny unijny certyfikat szczepienia/ ozdrowieńca, a w przypadku przeciwwskazania do szczepienia przeciwko COVID-19 stosownego orzeczenia lekarskiego osobie która odbierze pakiet za niego.
 5. Ze względów epidemiologicznych celem odbioru pakietu startowego do Biura Zawodów może wejść tylko osoba odbierająca pakiet. Nie ma możliwości wejścia osób towarzyszących.
 6. W dniu Półmaratonu, tj. 17 października 2021r., Biuro Zawodów będzie zamknięte,
  a odbiór pakietów startowych niemożliwy.
 7. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem. Również pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie.
 8. Pakiet startowy zawierać będzie:
  • koszulkę techniczną,
  • kopertę z numerem startowym, chipem do pomiaru czasu, naklejkę z numerem na worek do depozytu, 4 agrafki,
  • worek/torbę,
  • materiały reklamowe sponsorów.
 9. Szczegółowe rozmiary koszulek przedstawione są w tabeli, która stanowi załącznik do formularza rejestracyjnego. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

XII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.

XIII. Zgłoszenia/opłaty

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej halfmarathon.poznan.pl albo osobiście w siedzibie Organizatora lub w Biurze Zawodów.
 2. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 14 października 2021r. lub po osiągnięciu limitu opłaconych zgłoszeń.
 3. W dniach 15 i 16 października 2021r. (jeżeli nie zostanie wcześniej wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń) zgłoszenia oraz opłaty startowe będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Biurze Półmaratonu (MTP, hala nr 3) w godzinach jego otwarcia, tzn. od 11.00 do 20.00, a płatność odbywać się będzie jedynie gotówką w polskich złotych.
 4. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 5000 osób.
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 6. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  • zgłoszenia do 20 września 2021r. – opłata 95 zł (online i osobiste)
  • zgłoszenia 21 września – 14 października 2021r. – opłata 120 zł (online i osobiste)
  • zgłoszenia w dniach 15 i 16 października 2021r. – opłata 150 zł (tylko osobiste w Biurze Zawodów na MTP).
  • O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłaty lub wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.
 7. O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłaty lub wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.
 8. W przypadku odwołania imprezy opłata startowa podlega zwrotowi lub przeniesieniu na imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 9. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 10. Prawo bezpłatnego startu w Półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do dnia 5 października 2021r. oraz dostępności miejsc, mają:
  1. zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie wcześniejsze 12 edycji Poznań Półmaratonu,
  2. zawodnicy, którzy w 12. PKO Poznań Półmaratonie zajęli miejsca I-III w kategoriach wiekowych; istnieje możliwość scedowania bezpłatnego startu na inną osobę (aby tego dokonać, należy skontaktować się z Biurem Zawodów),
  3. zawodnicy startujący w Półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych przez POSiR,
  4. zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora POSiR (indywidualne przypadki) na pisemny wniosek zainteresowanego,
  5. zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów konkursów, w których nagrodą było zwolnienie z opłaty startowej,
  6. oficjalni pacemakerzy,
  7. zawodnicy kontraktowi,
  8. goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie Organizatora,
 11. Osoby niepełnosprawne mogą zostać zwolnione z opłaty startowej na pisemny wniosek złożony do Dyrektora POSiR lub mogą ubiegać się o zwrot opłaty startowej na podstawie orzeczenia lekarskiego przedstawionego do wglądu podczas odbioru pakietu startowego. Prosimy o NIEPRZESYŁANIE ww. orzeczeń mailowo ani pocztą do Organizatora.
 12. Prawo do 50% zniżki na opłatę startową mają zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 60 lat (zniżki nie sumują się).
 13. Prawo do 25% zniżki od opłaty startowej mają posiadacze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z kodem terytorialnym miasta Poznania. Karty Rodziny Dużej z innych miast nie uprawniają do ww. zniżki.
 14. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego biegacza, który jest zapisany, ale nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2021 r. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika na stronie internetowej: https://runner.halfmarathon.poznan.pl/. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.
 15. Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

XIV. Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowani według czasu netto) otrzymują za I, II, III miejsce zwolnienie z opłaty startowej w 14. Poznań Półmaratonie w 2022 r., z możliwością przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 3. Zwycięzcy w kategorii „najlepszy poznaniak i najlepsza poznanianka” otrzymują puchary, które zostaną wysłane pocztą.
 4. Zwycięzcy w kategorii „najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik” otrzymują puchary, które zostaną wysłane pocztą.
 5. Wysokość nagród pieniężnych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zostaną ustalone w terminie późniejszym.
 6. Bonus za pobicie rekordu trasy poznańskiego półmaratonu dla pierwszej kobiety (czas poniżej 01:09:53) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 01:02:00) wynosi 10 000 PLN.
 7. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-VI) i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują biegaczom według kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 8. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin otrzymują medal.
 9. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na podany rachunek bankowy jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia Półmaratonu. Pobierz: oświadczenie do celów podatkowych (PDF).

XV. Kontrola antydopingowa

 1. Zdobywcy I, II, III, IV miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn będą poddani kontroli antydopingowej (w tym EPO).
 2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA w próbce „A” zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.
 3. Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów IAAF i PZLA.

XVI. Noclegi

 1. Organizator nie zapewni bezpłatnego noclegu z 16/17.10.2021 r.

XVII. Depozyty, szatnie, prysznice

 1. Depozyty oraz szatnie znajdować się będą w pobliżu mety Półmaratonu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. (hala nr 3A).
 2. Zawodnicy mogą oddać swoje rzeczy do depozytu zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi w godzinach od 8:15 do 9:30. Cały bagaż oddawany przez zawodnika do depozytu musi mieścić się w jednym oznaczonym naklejką z numerem zawodnika worku. W worku nie mogą znajdować się przedmioty szklane i inne, które mogą uleć łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się w ww. worku.
 3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie 17.10.2021 r. za okazaniem numeru startowego do godz. 14.00.
 4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Półmaratonie będą mogli po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków do godz. 14.00 także w hali 3A na terenie Międzynarodowych Targów Sp. z o. o. ul. Głogowska 14.

XVIII. Wyniki

 1. Nieoficjalne wyniki z biegu będą zamieszczone na stronie halfmarathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne z biegu będą zamieszczane na stronie halfmarathon.poznan.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu z badań antydopingowych.
 3. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, kraj, płeć) 13. PKO Poznań Półmaratonu zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej: https://halfmarathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/wyniki/ o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych, w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy biegu w czasie jego trwania będą ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w Półmaratonie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej
  w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Półmaratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce Półmaratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 5. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Półmaratonie oraz protesty dotyczące wyników Półmaratonu można składać e-mailem na adres Organizatora (info@halfmarathon.poznan.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora (POSiR, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań) w terminie 3 dni od daty zakończenia Półmaratonu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji
  i nagród.
 7. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Półmaratonu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Półmaratonu jest zabroniona.
 8. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu 13. PKO Poznań Półmaratonu w przypadku:
  1. zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia
  2. wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących w organizacji 13. PKO Poznań Półmaratonu
  3. wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie 13. PKO Poznań Półmaratonu byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione.
 9. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego regulaminu spowodowane siłą wyższą.

Poznań, lipiec 2021 r., Dyrektor POSiR