I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

II. ORGANIZATOR

 1. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Zakład Budżetowy Miasta Poznania, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, tel. +48 61 835 79 00.

 2. Biuro Półmaratonu mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. +48 61 835 79 17, e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl. Biuro Półmaratonu w dniach 15-17 kwietnia 2016 roku mieścić się będzie: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-101 Poznań.

 3. Bieg odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2016 roku.
 2. Start: ul. Grunwaldzka, godz. 9.00
 3. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 4. Meta: Międzynarodowe Targi Poznańskie (Plac Marka).
 5. Długość trasy: 21,097 km – trasa posiada atest IAAF, AIMS.
 6. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według zadeklarowanego przy zgłoszeniu czasu ukończenia biegu oraz przypisanemu do tego czasu – koloru paska na numerze startowym:
 • Strefa AA– pasek żółty – numery od 1 do 100
 • Strefa A– pasek czerwony – poniżej 1:30
 • Strefa B– pasek zielony – czas 1:30 – 1:39
 • Strefa C– pasek niebieski – czas 1:40 – 1:49
 • strefa D– pasek fioletowy – czas 1:50 – 1:59
 • strefa E– pasek brązowy – czas 2:00 – 2:14
 • strefa F– pasek pomarańczowy – czas 2:15 – 3:00
 1. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
 2. Oficjalnym czasem jest czas brutto. Czas netto jest czasem obowiązującym w kategoriach wiekowych. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów.
 1. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 5 mężczyzn i 5 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała.
 2. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU.

 1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 5 km.
 2. Produkty na punktach odżywczych rozstawione będą na stołach w kolejności:
 • woda do gąbek
 • woda
 • napój izotoniczny
 • czekolada/cukier
 • woda
 1. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu: start, 5, 10, 15, 20 km, meta.
 2. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
 3. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 5. Trasa półmaratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godz. 12.15.
 6. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12.15 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem „Koniec Półmaratonu”.

V. UCZESTNICTWO

 1. W 9. PKO POZNAŃ PÓŁMARATON prawo startu mają osoby, które do dnia 17 kwietnia 2016 roku ukończą 18 lat.
 2. Zawodnicy startujący w 9. PKO POZNAŃ PÓŁMARATON muszą odebrać pakiety startowe w Biurze Półmaratonu w dniach 15-16.04.2016.
 3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty startowej. Karta startowa znajduje się na indywidualnym profilu zawodnika w zakładce „pliki do pobrania“. Należy ją wydrukować, podpisać zamieszczoną na niej zgodę startu na własną odpowiedzialność i zabrać ze sobą w celu weryfikacji. Karta startowa bez wydrukowanej treści oświadczenia jest nieważna. Jeżeli ktoś nie możesz osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy że przekaże kartę osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoba odbierająca numer startowy w imieniu innej osoby musi posiadać podpisaną przez tę osobę jego kartę startową. Osoby odbierające swój pakiet startowy osobiście, które nie będą ze sobą miały w/w karty startowej, muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Karta startowa do pobrania od 1 kwietnia 2016 roku od godz. 12.00.

VI. KLASYFIKACJE
W 9. PKO POZNAŃ PÓŁMARATON, będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

 1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
 2. Wiekowa kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.

VII. ZGŁOSZENIA/OPŁATY

 1. Termin zgłoszeń upływa 30 marca lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń opłaconych tj. 13 000 osób.
 2. Limit opłaconych zgłoszeń: 13 000.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.halfmarathon.poznan.pl lub osobiście w Biurze Półmaratonu.
 4. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.
 5. Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń:
 • zgłoszenia do 30 marca 2016 – opłata 90 zł
 1. Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 30.03.2016 mają: zawodnicy, którzy w 8. Poznań Półmaraton zajęli w kategoriach wiekowych miejsca I-III.
 2. Prawo do 25% zniżki od opłaty za pakiet startowy mają posiadacze karty: „Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej“.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym.
 4. Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2016 roku. Formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdować się będzie na profilu zawodnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym innemu biegaczowi. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie. W przypadku braku opłaty po 7 dniach konto zawodnika zostanie dezaktywowane. Zawodnik będzie mógł ponownie aktywować konto, poprzez swój profil – zakładka „płatność”, pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.
 6. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Półmaratonu, MTP – Hala nr 3, ul. Głogowska 14, Poznań w godz.:
 • 15.04.2016 (piątek) w godz. 10.00 – 20.00,
 • 16.04.2016 (sobota) w godz. 10.00 – 20.00.
 1. W dniu półmaratonu 17 kwietnia 2016 (niedziela) Biuro będzie nieczynne i nie będą wydawane pakiety startowe.
 2. Chipy podlegają zwrotowi – opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 3. Pakiet startowy zawiera: numer startowy, agrafki, koszulkę techniczną oraz bon na Pasta Party. Ponadto uczestnicy półmaratonu otrzymują: medal, produkty regeneracyjne na punktach odżywczych na trasie (woda, izotonik, cukier, czekolada), posiłek po biegu oraz posiłek w strefie mety.

VIII. NAGRODY

 1. W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn:
  miejsca I-III otrzymują nagrody pieniężne oraz trofea sportowe.
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowanym w/g czasu netto), otrzymują za I, II, III zwolnienie z opłaty startowej w 10. PKO Poznań Półmaraton 2017. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.
 3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-III) i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują biegaczom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin otrzymają medal.
 5. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika /nagrody nie będą wypłacane gotówką/ po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Druk do pobrania.
 8. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.
 • 1 miejsce – 5.000,00 zł brutto
 • 2 miejsce – 4.000,00 zł brutto
 • 3 miejsce – 3.000,00 zł brutto
 1. Uczestnik, który jako 2016. przekroczy linię mety 9. PKO Poznań Półmaratonu otrzymuje voucher na pobyt dwóch osób na dwie doby hotelowe ze śniadaniami w hotelu Sheraton Poznan oraz kolację w barze SomePlace Else (wartość kolacji w ramach vouchera wynosi 600 złotych brutto). Podstawą otrzymania nagrody jest kolejność zawodników na mecie ogłoszona w dniu biegu. Ewentualne późniejsze przesunięcia w numeracji zawodników nie będą miały wpływu na wynik konkursu. Voucher jest ważny do końca kwietnia 2017 r. Data ważności zaproszenia nie może zostać przedłużona. Voucher nie może być przekazany osobie trzeciej i nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Hotel potwierdza dokonanie rezerwacji w ramach dostępności. Rezerwacji pobytu objętego zaproszeniem laureat dokonuje osobiście kontaktując się z hotelem Sheraton Poznan ul. Bukowska 3/9 Poznań, pod numerem telefonu +48 61 655 2000 lub drogą mailową: reservation.poznan@sheraton.com. W momencie dokonywania rezerwacji należy poinformować obsługę o zamiarze uregulowania należności za pobyt przy użyciu vouchera i podać numer zaproszenia. Podczas meldowania się w hotelu należy okazać voucher obsłudze.

IX. KONTROLA ANTYDOPINGOWA I WYNIKI

 1. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.halfmarathon.poznan.pl – bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne biegu zostaną zamieszczone na stronie www.halfmarathon.poznan.pl w terminie do 30 dni po uzyskaniu ostatecznego protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 3. Kontroli antydopingowej (w tym EPO) zostaną poddani biegacze – zdobywcy I, II ,III ,IV miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA w próbce „A”, zawodnik zostaje poinformowany o możliwości badania próbki „B” na własny koszt. O szczegółach procedury odwoławczej Organizator poinformuje zawodnika.

X. NOCLEGI

 1. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg z 16-17.04.2016 w halach sportowych, ul. Chwiałkowskiego 34, wszystkim chętnym zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 600. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
 2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 16.04.2016 za okazaniem numeru startowego.

XI. ŻYWIENIE

 1. W dniu 16.04.2016 w godz. 12.00 – 20.00 odbędzie się Pasta Party – MTP, Głogowska 14, hala nr 3.
 2. Dla uczestników Półmaratonu Pasta Party jest wliczona w opłatę startową i będzie wydawana na podstawie bonu znajdującego się w pakiecie startowym.
 3. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny i napoje, a po opuszczeniu strefy mety ciepły posiłek.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Półmaratonu.
 2. Warunkiem startu w półmaratonie będzie podpisanie przez zawodnika zgody na udział w półmaratonie na własną odpowiedzialność.
 3. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Półaratonie na własną odpowiedzialność.
 5. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków.
 6. Pisemne protesty dotyczące organizacji Półmaratonu przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: info@halfmarathon.poznan.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu, którego decyzje są nieodwołalne.
 7. Każdy uczestnik Półmaratonu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
 8. Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione w strefie startu.
 9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
 • numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości,
 • chip przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi brakiem klasyfikacji.
 1. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety półmaratonu – Hala nr 3A. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi w godzinach od 7.15 do 8.55. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 3. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dyrektor POSiR
Dyrektor Półmaratonu

Poznań, grudzień 2015 r.